O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej “Tęcza” w Knurowie zostało powołane 12.06.2017 roku przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie w zakresie przedmiotowej działalności.

Założycielem Stowarzyszenia jest Katarzyna Świstuń, która oprócz tego, że sprawuje funkcje prezesa Stowarzyszenia to równocześnie aktywnie działa jako terapeuta m.in. integracji sensorycznej.

Podejmowanymi działaniami staramy się odpowiadać na zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa. A wszystko to w ramach działalności statutowej, która obejmuje ogromny zakres aktywności zarówno na terenie gminy Knurów, jak i też ościennych miejscowości.

Naszymi priorytetami są:

–  Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.
–  Pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności wynikających
z deficytów w zakresie terapii integracji sensorycznej i terapii ręki.
–  Pomoc terapeutyczna osobom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną       lub narkotykami w okresie życia płodowego.
–  Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Oprócz wyszczególnionych priorytetów, zakres naszej aktywności obejmuje również wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, oświata, edukacja, ochrona i promocja zdrowia, rozwój regionalny
i lokalny, pomoc społeczna.

Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania się  z szerokim zakresem usług.

DANE STOWARZYSZENIA

Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA”
ul. Wincentego Witosa 23
44-196 Knurów
SĄD REJONOWY W GLIWICACH
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS  0000682513
NIP   9691625344
REGON  367524836

Numer rachunku Stowarzyszenia:
Raiffeisen Polbank
11 1750 0012 0000 0000 3785 5804 

STATUT

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”

STATUT
Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Knurowa, gminy i powiatu gliwickiego oraz województwa śląskiego, a także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego prawidłowa
realizacja celów Stowarzyszenia
2. Siedzibą władz Stowarzyszenie jest Knurów.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania lub współpracować z nimi.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą (w ramach służących realizacji celów statutowych) oraz działalność pożytku publicznego według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach).
3. Dochód z działalności gospodarczej i z działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, jak i swoich Członków za wynagrodzeniem pieniężnym, posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, do organizowania
i prowadzenia różnych form zajęć, szkoleń czy innych prac związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 6 i 7, poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

działalność odpłatna:58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.  działalność nieodpłatna:

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
58.11.Z Wydawanie książek.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§5

1  Stowarzyszenie używa pieczęci i logo z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Tęcza” z wyjątkiem dokumentów urzędowych.
3. Nazwa i logo Stowarzyszenia podlegają ochronie jako znak towarowy w rozumienia prawa autorskiego.

Rozdział II

Cele i formy działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, oświata, edukacja, ochrona i promocja zdrowia, rozwój regionalny
i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
Pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności wynikających
z deficytów w zakresie terapii integracji sensorycznej i terapii ręki.
Pomoc terapeutyczna osobom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną lub narkotykami w okresie życia płodowego.
Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością.
– Działanie w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży z integracji sensorycznej, terapii ręki i FAS (płodowego zespołu alkoholowego).
– Współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi podmiotami do których umownych lub statutowych celów należy niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością.
– Organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.
– Pomoc w zakresie rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i neurologicznej. Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i medyczne.
– Wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnymi.
– Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej poprzez organizowanie konferencji, seminariów , szkoleń , wykładów oraz warsztatów dla rodziców, opiekunów, pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli oraz lekarzy oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
– Inicjowanie organizowania dla dzieci i młodzieży różnych form wypoczynku zimowego i letniego m. in. kolonie czy obozy, połączonych z rehabilitacją oraz organizacji czasu pozaszkolnego i dodatkowego. Ponadto organizacja wycieczek, spotkań w celach integracyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych.
– Przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy, poszukiwania pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.
– Prowadzenie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez:
– popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej oraz terapii ręki,
– organizowanie różnych form szkoleń doskonalących dla terapeutów integracji sensorycznej,
– organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń,
– podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania uszkodzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol i inne czynniki szkodliwe,
– działalność wydawniczą służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia oraz publikowanie literatury podejmującej problematykę FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) i innych zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem i innymi środkami toksycznymi mającymi negatywny wpływ na rozwój dziecka,
– uczestnictwo w programach dotyczących ochrony zdrowia dziecka w okresie prenatalnym i służących upowszechnianiu wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne,
– prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz jego wpływu na rozwój potomstwa, – wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących pomocy osobom z syndromem FAS/FASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem,
– prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio skutkami uzależnień od alkoholu,
– upowszechnianie skutecznych metod terapii stymulujących rozwój dzieci z FAS

– Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu: rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, rehabilitacji logopedycznej, rehabilitacji fizjoterapeutycznej, rehabilitacji metodą W. Scherbone, terapii ręki, terapii FAS/ FASD i innej.
– Prowadzenie kompleksowej opieki edukacyjnej dostosowanej do wieku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ich potrzeb rozwojowych i społecznych.
– Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży.
Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi m. in. pomoc w nauce.
– Organizowaniu pomocy charytatywnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin .
– Niesienie pomocy finansowej, rzeczowej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
– Tworzenie bazy sprzętu i kadr będących w wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia.
– Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz pracowników zatrudnionych przez organizację, indywidualnie w stosunku do ich potrzeb i możliwości.
– Organizowanie i wspomaganie imprez związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
– Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:
a.  zwyczajnych,
b. wspierających,
c.  honorowych.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi, z chwilą zarejestrowania Towarzystwa.
  §10
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w             realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.§11
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
  §12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
– korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
– korzystania z materiałów i udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
– uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
– przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– pracy na rzecz Stowarzyszenia przejawiającej się we współdziałaniu w wykonywaniu statutowych obowiązków Stowarzyszenia, w zakresie wynikającym z charakteru członkostwa bądź innego stosunku łączącego członka ze Stowarzyszeniem,
– dbania o mienie Stowarzyszenia,
– godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,
– koleżeńskiej pomocy innym członkom Stowarzyszenia,
– przestrzegania ogólnych zasad kultury międzyludzkiej.
– regularnego opłacania składek.

§14

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej
  nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
  regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu wykluczającej członka z Stowarzyszenia przysługuje mu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powyższe wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia wykluczonemu członkowi powiadomienia o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Odwołanie wniesione po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie wykluczenia z Stowarzyszenia jest ostateczna;

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przenoszone ani przekazane.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i ich organizacja

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 1. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów,
  bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa
  w § 36 pkt 1 i 2.
 2. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
 3. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.§19

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia. Wyjątek stanowi § 4 pkt 4 niniejszego Statutu.
Zarząd Stowarzyszenia w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenia za wykonywane czynności. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest ściśle określona w regulaminie.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być
 3. Zwyczajne
 4. Nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 6.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 7. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 8. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 10. Z własnej inicjatywy,
 11. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 12. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 14. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
  w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  (z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36 pkt 1 i 2).
 15. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania , którym może być Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu.
 16. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6.  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarządu Stowarzyszenia.
  §23
 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: Prezes, wiceprezes i jeden członek.
 2. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest pozbawiony praw publicznych.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby.
 6. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez Wiceprezesa Zarządu.
 7. Do dokonywania czynności prawnych w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.
 8. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
  a.  tworzyć biura,
  b. zatrudniać pracowników,
  c. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Ustalania regulaminu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 12. Ustalania wysokości składek członkowskich.
 13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.§25
  Zarząd może uchwalić regulamin swego działania.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna
§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych w głosowaniu jawnym, którzy wybierają w spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
  §27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4.  Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
  §28

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.§30

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i nie są pozbawiani praw publicznych.
 3.  Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§31

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane jednorazowo do 15 lutego każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§32

Wszystkie środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia z wyjątkiem pogotowia kasowego, które może wynosić do 5.000,00 zł.

§33

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do prowadzenia prac związanych z księgowością i finansami Stowarzyszenia może zatrudnić pracownika lub może podpisać umowę z biurem rachunkowym.

§34

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.§35
 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Zmiana statutu, likwidacja i rozwiązanie Stowarzyszenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Tęcza”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.§37

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. nr 0 Poz. 210 )