Dane osobowe, które przetwarzamy stanowią jedną z cenniejszych wartości. Każdy człowiek ma prawo do prywatności i sfery chronionej przepisami prawa.

Kluczowe zasady RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018  informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej ” Tęcza” w Knurowie , adres: ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów, telefon 692 43 43 42, e-mail: biuro@tęczaknurów.pl

Stowarzyszenie do ochrony danych osobowych powołał podmiot przetwarzający w ramach  outsorcingu IOD i tym samym przejął w organizacji rolę Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: DPO GROUP , ul. Niepodległości 43, 44-190 Knurów, tel. 532 550 711, e-mail: biuro@dpogroup.pl, www.dpogroup.pl

  1. w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

– ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania  wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracji w Centrum, w gabinecie ),
– diagnozy i terapii SI, w tym prowadzenia dokumentacji,
– diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, w tym prowadzenia dokumentacji;
– konsultacji i terapii dietetycznej, w tym prowadzenia dokumentacji,
– konsultacji i terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków, w tym prowadzeniu dokumentacji,
– podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych,

  1. w celach archiwalnych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
  2. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
  3. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  1. osobom wykonującym zawód: terapeuty SI, psychologa, logopedy, terapeuty uzależnień, dietetyka zatrudnionym lub współpracującym ze Stowarzyszeniem “Tęcza”,
  2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Stowarzyszenie,
  3. podmiotom leczniczym współpracującym ze z Centrum Terapii Dziecięcej “Tęcza”,  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  4. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu terapeuty SI i kształcącym się osobom wykonującym zawód psychologa, terapeuty i logopedy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  5. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej “Tęcza”  może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie w celu kontynuowanie terapii psychologicznej, SI czy  logopedycznej. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

KONTAKT

KONTAKT

44-196 Knurów ul. Wincentego Witosa 23

KRS 0000682513

NIP 9691625344

tel. +48 692 43 43 42

biuro@tęczaknurów.pl

www.tęczaknurów.pl