Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Śląsk
Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

Nie wszystkie dzieci mają takie same możliwości uczenia się. W przypadkach, gdy obserwujemy trudności w uczeniu się, uwarunkowane nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, somatycznym, narządów zmysłu i ruchu istnieje konieczność stworzenia specjalnych warunków sprzyjających edukacji tych dzieci.

Już na przełomie lat 70 i 80 pojawiło się pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne”.   Pojawiło się ono w Wielkiej Brytanii w „Raporcie o stanie opieki i poziomie edukacji dzieci”. Wykazano w nim, że około 20 % dzieci ma trudności w uczeniu się.

Pojęcie „specyficzne trudności uczenia się”   oznacza wybiórcze trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki itp., pomimo dobrej sprawności intelektualnej, a nawet wysokiej inteligencji.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach.
  • Wymagają specjalnych warunków edukacji, pomocy specjalistów, wyodrębnionych metod nauczania.
  • Winny być uczone przez specjalnie przygotowanych nauczycieli.
  • Często potrzebują indywidualnych programów, rozwiązań metodycznych i organizacyjnych.

W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach podejmuje się działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu:

-stymulowanie rozwoju, pobudzanie aktywności dziecka
-wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach
-wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
-kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
-stabilizacje emocji

Pedagodzy pracujący z dziećmi realizują następujące zadania:

-nawiązywanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem, w stopniu zaspakajającym potrzebę bezpieczeństwa oraz usuwającym blokady poznawcze spowodowane sytuacją stresową
-budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja” oraz poczucia własnej wartości
-stwarzanie sytuacji umożliwiających czynne uczestnictwo dziecka w różnych sytuacjach edukacyjnych i społecznych
-tworzenie warunków wszechstronnej aktywności dziecka, umożliwiających przeżywanie pozytywnych efektów własnej działalności
-wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności
-tworzenie sytuacji zmierzających do integracji z grupą, umożliwianie dziecku odnoszenie sukcesów i aprobaty społecznej
-uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności
-organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu rzeczywistości społecznej i przyrodniczej
-stymulowanie rozwoju mowy
-organizowanie zabaw i ćwiczeń kształcących procesy poznawcze, rozwijających procesy myślenia
-rozwijanie motoryki małej i dużej

Cel prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

-rozwijanie i doskonalenie zmysłów
-rozwijanie auto-orientacji i orientacji przestrzennej
-ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
-ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonetycznego
-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej
-ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
-kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych
-rozwijanie i doskonalenie mowy oraz innych systemów komunikowania
-rozwijanie procesów myślenia np. wykrywania różnic i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć
-wydłużanie czasu koncentracji uwagi i wiele innych wynikających z potrzeb dziecka

Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Śląsk
Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi knurów